Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
fax: 74 633 19 94

Lokal mieszkalny o pow. 29,60 m2

Podstawowe informacje:
Data: 2017-10-12
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 29,60 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 43 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 953/12
Opis:

 

 

I Co 2184/15

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  

nr KW 72219

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

12 października 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 227, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika, położonego: 57-300 Kłodzko, ul. Zamiejska 28/1/4, dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 72219 [NKW: SW1K/00072219/2].

 

Kawalerka w Kłodzku o pow. 29,60 m2

 

-          lokal mieszkalny nr 1/4, położony przy ul. Zamiejskiej 28 w Kłodzku, składający się z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki z WC na korytarzu, w lokalu okna PCV, drzwi wejściowe drewniane, instalacja wodno-kanalizacyjna, CO, brak gazu,

-          budynek wielorodzinny, pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, stan techniczny dobry.

 

Suma oszacowania wynosi 58 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 500,00 zł.

Na dzień przed terminem licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest 5 800,00 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Kłodzko
Wojewodztwo: dolnośląskie