Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
fax: 74 633 19 94

Działka zabudowana o pow. 0,1600 ha

Podstawowe informacje:
Data: 2017-10-16
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana o pow. 0,1600 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 39 910,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 22/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 6244

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 października 2017 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, oddzie s

 

DRUGA LICYTACJA

 

1/2 nieruchomości stanowiącej udział 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka zabudowana nr 558/1, 0,1600 ha, należącej do dłużnika, położonej: 57-313 Stary Wielisław, Stary Wielisław 90, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczys
o numerze KW 6244 [NKW: SW1K/00006244/3].

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

        udział 1/2 części prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położona w Starym Wielisławiu na działce ewidencyjnej nr 558/1, obb 0028, (AM 2) o pow. 0,1600 ha, w gminie Kłodzko,

        działka ewidencyjna 558/1 o kształcie zbliżonym do trapezu, teren działki częściowo zagospodarowany, nieogrodzony, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Uzbrojenie gruntu: sieć energetyczna (dostępna z napowietrznej linii energetycznej), sieć wodociągowa, kanalizacyjna (szambo),

        budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony w zabudowie wolnostojącej. Budynek ogrzewany za pomocą pieców kaflowych i pieca kuchennego, wyposażony w media miejskie, tj. pd, wodę i kanalizac(szambo).

 

Suma oszacowania wynosi 59 866,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39 910,67 zł.

 

UWAGA! Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest
5 986,60 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie aściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie kojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie bę przeszkodą do licytacji i przysądzenia asności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi.

Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię.

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc
i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Stary Wielisław
Wojewodztwo: dolnośląskie