Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
fax: 74 633 19 94

Lokal mieszkalny – udział 1/2

Podstawowe informacje:
Data: 2017-10-16
Godzina: 09:30
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny – udział 1/2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 19 502,66
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 26/94
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 52855

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 października 2017 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, oddzie s

 

DRUGA LICYTACJA

 

udział 1/2 niewydzielonej części lokalu mieszkalnego i udział 2240/10000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu należącego do dłużnika, położonego: 57-300 Kłodzko, Wojciechowice 122a, dla którego Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczys o numerze KW 52855 [NKW: KW SW1K/00052855/6].

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

        1/2 niewydzielonej części prawa własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku oraz w prawie własności gruntu 2240/10000.

        nieruchomość - lokal mieszkalny nr 3 o pow. 44,18 m2 położony
w Wojciechowicach nr 122 a, gmina kłodzko; z asnośc lokalu łączy s udział 2240/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku aścicieli lokali, objętych księgą wieczysSW1K/00049866/2.

        struktura lokalu ujawniona w księdze wieczystej jest nieaktualna! - zgodnie z działem I-O księgi wieczystej przedmiotowego lokalu, lokal mieszkalny o nr 3 o łącznej powierzchni 93,60 m2 sadający się dwóch pokoi, kuchni, wnęki kuchennej i przedpokoju oraz trzech pomieszczeń przynależnych (piwnicy i dwóch komórek).

        przedmiotowy lokal sada s z dwóch pokoi, kuchni i łazienki - pow. lokalu ustalona na podstawie pomiarów wynosi 44,18 m2. Łączna powierzchnia lokalu
i pomieszczeń przynależnych (piwnica i dwie komórki) wynosi 93,60 m2.

        lokal posiada dwa wejścia - jedno z klatki schodowej wewnętrznej oraz drugie oddzielne, zewnętrzna klatka schodowa.

        ograniczone prawo rzeczowe ujawnione w księdze wieczystej wygasło! - dożywotnia i nieodpłatna służebność mieszkania, polegająca na prawie wyłącznego korzystania z jednego pokoju i współużytkowania kuchni i przedpokoju.

 

Suma oszacowania wynosi 29 254,00 zł, zaś cena wywania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 19 502,67 zł.

 

UWAGA! Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 925,40 zł.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie aściciela książeczki do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie kojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz
z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek
o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię
.

 

Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc
i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Wojciechowice
Wojewodztwo: dolnośląskie