Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
fax: 74 633 19 94

Zespół budynków po byłej szkole i byłym sanatorium

Podstawowe informacje:
Data: 2017-10-25
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Zespół budynków po byłej szkole i byłym sanatorium
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Kłodzku Marcin Bąk Kancelaria Komornicza w Kłodzku
Cena wywoławcza: 790 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1290/15
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 10286

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 października 2017 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 318, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

należącej do dłużnika położonej: 57–400 Nowa Ruda, ul. Zdrojowisko 23–24, dla której VII ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z/S W NOWEJ RUDZIE prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 10286 [NKW: SW2K/00010286/7]

 

ZESPÓŁ BUDYNKÓW PO BYŁEJ SZKOLE I BYŁYM SANATORIUM

 

nieruchomość na działce ewidencyjnej nr 12/1 o pow. 1,6333 ha, AM 2, zabudowana zespołem budynków po byłej szkole oraz ruinami hali wolnostojącej. Dojazd do nieruchomości dobry. Działka posiada niepełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej. Działka o kształcie wieloforemnym, zbliżona kształtem do litery P. Zespół budynków o zabudowie zwartej, do niedawna użytkowanych jako szkoła oraz wcześniej jako sanatorium. Teren działki występuje w strefie K – ochrony krajobrazu kulturowego oraz w strefie A – ochrony konserwatorskiej. Obiekty znajdujące się na działce wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. Teren w najbliższym otoczeniu to teren o ukształtowaniu pofałodwany, nie stwarzający ograniczeń w możliwości wykorzystania powierzchni zgodnie z aktualnym sposobem wykorzystania poszczególnych nieruchomości. Działki gruntu posiadają zróżnicowane powierzchnie gruntu, położone są na terenie o dużym stopniu zurbanizowania, w teren wokół jest nasycony zielenią. – na nieruchomości 5 budynków – pow. budynku nr 1 – 333,46 m2 – ilość kondygnacji nadziemnych 2, podziemnych brak; pow. budynku nr 2 – 1262,72 m2 ilość kondygnacji nadziemnych 3 podziemnych 1; pow. budynku nr 3 417,73 m2, ilość kondygnacji nadziemnych 3 podziemnych 1; pow. budynku nr 4 418,13 m2 ilość kondygnacji nadziemnych 2 podziemnych 1; pow. budynku nr 5 – 480,00 m2 – budynek nr 5 stanowi nie zakończoną budowę hali wolnostojącej.

 

Suma oszacowania wynosi 1 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 790 666,67 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 118 600,00 zł.

 Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Kłodzku 68 1090 2327 0000 0001 1167 2555 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancealri komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.984 kpc przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo to przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię. Po upływie terminu egzekucja z nieruchomości umarza się na podstawie art. 985 kpc i może zostać wszczęta ponownie po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 640 08 82

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Nowa Ruda
Wojewodztwo: dolnośląskie