Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny w Krosnowicach

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-07-01 godz. 10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Krosnowicach
Cena wywoławcza: 51 000,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
SW1K/00103154/5

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 1 lipca 2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 128
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  

położonej: 57-362 Krosnowice, ul. Fabryczna 3/12,
  dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KW: SW1K/00103154/5

 stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 41,50 m2, położony na III kondygnacji budynku, posadowionego na działce nr 797/38 AM-2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc, pomieszczenia gospodarczego.
Do lokalu przypisany jest udział 101/1000 w części wspólnej nieruchomości.
Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Brak doprowadzenia instalacji gazowej - kuchenka zasilana z butli gazowej. Ciepła woda z bojlera elektrycznego.
Ogrzewanie z pieca kaflowego (brak grzejników i rurarzu).

 

Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    51 000,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  6 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE
dnia  22 czerwca 2022 r. w godz. od 11:30 do 12:00
 Okazanie nieruchomości tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
w kancelarii lub telefonicznie - nr tel. 74 6400882

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


                                                Komornik Sądowy

                                                                                    Marcin Bąk