Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku
Marcin Bąk
Kancelaria Komornicza nr II w Kłodzku

ul. Kościuszki 11/3a
57-300 Kłodzko

tel: 74 640 08 82
klodzko1@komornik.pl

Lokal mieszkalny w Lądku Zdroju

Podstawowe informacje:
Data i godzina: 2022-08-19 godz. 11:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Lądku Zdroju
Cena wywoławcza: 138 750,00
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr SW1K/00024069/4

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Marcin Bąk  na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 19 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku
mającego siedzibę: 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 128,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  

położonej: 57-540 Lądek-Zdrój, ul. Graniczna 2/1,
                       dla której  Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze
SW1K/00024069/4

 
Przedmiotem licytacji jest  lokal mieszkalny nr 1, położony przy ul. Granicznej 2 w Lądku Zdroju,  o łącznej powierzchni użytkowej 92,05 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, położony na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego posadowionego na działce nr 51/1 AM-3. Lokal posiada założoną księgę wieczystą nr SW1K/00024069/4. Według zapisu w księdze wieczystej nr SW1K/00017895/1 w skład nieruchomosci gruntowej wchodzą działki nr 51/1, 51/2, 51/3, 51/4 o łącznej powierzchni 0,1042 ha.
Do lokalu przypisany jest udział 1/2 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt i części wspólne budynku.
Lokal obciążony jest prawem dożywocia - dożywotnia bezpłatana służebność mieszkania, polegająca na prawie zamieszkania i korzystania z całego lokalu mieszkalnego nr 1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Lądka Zdroju "Stary Zdrój obszar A-Lasy" część nr 2 uchwalonym Uchwałą nr XLIV/299/13 Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 19 grudnia 2013 r. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako 34MP-B.
 

Suma oszacowania wynosi 185 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    138 750,00 zł.

Na dzień przed terminem, licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 500,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Santander Bank Polska S.A.  68 1090 2327 0000 0001 1167 2555

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w   kancealrii komornika w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 07:00 do 15:00 operat szacunkowy biegłego sądowego.

OGLĘDZINY NIERUCHOMOŚCI Z UDZIAŁEM KOMORNIKA
ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE
dnia  4 sierpnia 2022 r. w godz. od 13:00 do 13:30
Okazanie nieruchomości tylko po wcześniejszym zgłoszeniu
w kancelarii lub telefonicznie - nr tel. 74 6400882

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                Komornik Sądowy

                                    
                                                                                                                                             Marcin Bąk